Allmänna villkor & Bestämmelser 2017-07-04T03:26:16+00:00

Allmänna villkor för Simplet AB

Giltiga från och med den 1 Juli 2017

Allmänt om villkoren Dessa användarvillkor (“villkoren”) reglerar de professionella förmedlingstjänster inom försäljning som Simplet Norden AB med organisationsnummer 559116-8330 (”bolaget”) tillhandahåller till privatpersoner och näringsidkare (”uppdragsgivare”) samt användningen av bolagets webbplats med domänen simplet.se och dess underdomäner (“webbplatsen”). Genom att tillhandahålla objekt till bolaget genom egen transport eller genom bolagets speditionspartner godkänner uppdragsgivaren villkoren och förbinder sig att följa dem. Bolaget har rätt att när som helst ändra villkoren genom publicering på webbplatsen. Eventuella överenskommelser som avviker från dessa villkor ska vara uttryckliga och skriftliga. Bolaget har vid uppdragsgivares överträdelse av dessa villkor rätt att omedelbart och utan kompensation avsluta eller begränsa användandet av tjänsterna.

Tjänsten Bolaget tillhandahåller en förmedlingstjänst för nytt och begagnat lösöre (”objekt”). Tjänsten innebär att en uppdragsgivare uppdrar åt bolaget att sälja föremål i eget namn för uppdragsgivarens räkning och att som ett led i denna försäljning inventera insända objekt, bedöma objektens förväntade försäljningsvärde, fotografera objekten, utforma annonser och att leverera objekten till köpare samt att förmedla betalning från köpare till uppdragsgivare. Tjänsten omfattar även att hantera objekt som inte har bedömts vara säljbara genom att skänka dem till välgörenhet, återsända dem till kund eller återvinna dem. Bolaget kan även tillhandahålla kompletterande tjänster i form av transport av objekt från uppdragsgivaren till bolaget.

Försäljningen sker huvudsakligen online genom etablerade auktions- och annonssidor såsom Tradera och Blocket, utifrån vad bolaget bedömer kommer att ge uppdragsgivaren bästa möjliga ersättning.

Objekt

Bolaget tar emot lös egendom för försäljning, dock inte följande objekt:

– tillståndspliktiga föremål – vapen och andra farliga föremål – föremål som inte lagligen får försäljas – drivmedel – färg och kemikalier – mediciner, naturläkemedel, hälsotillskott och liknande produkter – varor som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter såsom piratkopior – värdepapper – biljetter – presentkort – livsmedel – vätskor – pälsar eller andra produkter framställda av djur som finns upptagna på CITES förteckning över utrotningshotade eller sårbara arter (www.cites.org) – levande djur eller växter (uppstoppade djur av ej utrotningshotade arter går bra) – underkläder – varor av stötande eller pornografisk natur – sopor eller varor av ringa eller obefintligt värde

Uppdragsgivare är skyldiga att i förväg kontakta bolaget inför en eventuell försäljning av
2

skrymmande föremål, fordon, antikviteter, smycken och föremål av större värde.

Packning och märkning Uppdragsgivare kan i samband med ingående av avtal om tjänsten kostnadsfritt beställa kartonger, frakpåsar och/eller retursedlar från webbplatsen genom att ange namn-, adress- och kontaktuppgifter i ett webbformulär. Retursedlarna är giltiga under fyra veckor från beställningsdagen. Vid beställning av kartonger, påsar och/eller retursedlar medföljer instruktioner för hur objekten ska packas.

Transport till bolaget Uppdragsgivare kan tillhandahålla objekt till bolaget på följande vis. a) Transport till bolagets lager i bolagets kartonger och förtryckta retursedlar. b) Transport till bolagets lager i uppdragsgivarens egna kartonger/emballage och bolagets förtryckta retursedlar. c) Egen transport till bolagets lager. d) Hämtningstjänst av överskottslager (gäller endast för företag efter särskild överenskommelse mellan bolaget och uppdragsgivaren)

Vid transport enligt punkterna a och b, står bolaget för transportkostnaden. Uppdragsgivaren kan debiteras 99kr i fraktavgift i efterhand i det fall att mindre än 13 objekt per påse eller kartong säljer. Bolaget åtar sig att hålla varje försändelse enligt punkterna a och b försäkrad upp till 1 500 kronor. Uppdragsgivaren har möjlighet att teckna en extra försäkring på försändelsen, om denne bedömer att försändelsen innehåller objekt av större värde. Vid skada under transport ersätts skadan vid transportörens vållande under förutsättning att försändelsen har förpackats med tillåtna objekt i enlighet med packinstruktionerna och att uppdragsgivaren kan styrka skadans storlek. Genom att använda sig av transport enligt punkterna a och b förbinder uppdragsgivaren sig att följa transportbolagets vid varje tidpunkt gällande fraktvillkor.

Bolaget ansvarar inte för transport enligt punkten c.

Ankomstkontroll och upprättande av objektlista Bolaget kontrollerar försändelsens innehåll vid ankomst till lager och upprättar en objektlista vari bolaget anger en bedömning av vilka objekt som är säljbara respektive osäljbara. Ett objekt kan vara osäljbart på grund av men inte begränsat till att dess förväntade värde är för lågt i relation till förväntade försäljningskostnader, att det är ett otillåtet objekt eller att det i övrigt strider mot dessa villkor.

Säljbarhetsbedömningen är översiktlig och görs på en övergripande produktkategorinivå och innebär ingen enskild värdering av varje objekt. Bedömningen är preliminär och är inte bindande för bolaget. Bolaget tillsänder uppdragsgivaren den upprättade objektlistan och anger den uppskattade försäljningstiden för försändelsen.

Hantering av osäljbara objekt Uppdragsgivaren ska efter mottagandet av objektlistan meddela bolaget hur osäljbara objekt ska hanteras. Om uppdragsgivaren vill få objekten returnerade till sig, ska denne meddela bolaget det inom två (2) arbetsdagar från mottagandet av objektlistan. Uppdragsgivaren ska i sådana fall stå för bolagets fraktkostnad för returen. Om uppdragsgivaren inte inkommer med ett sådant besked inom den angivna tiden, innebär detta att uppdragsgivaren överlåter äganderätten till de osäljbara objekten till bolaget. Bolaget åtar sig att – om objekten bedöms vara lämpliga för det – skänka överlåtna objekt eller deras nettoförsäljningsvärde till en välgörenhetsorganisation. Med en välgörenhetsorganisation förstås en organisation med 90-konto som är godkänd av Svensk insamlingskontroll. Om uppdragsgivaren inte anger en välgörenhetsorganisation, väljs den fritt av bolaget. Är objekten inte lämpliga för försäljning eller donation, ska bolaget lämna dem till återvinning eller slänga dem.

Försäljning

De objekt som anges som säljbara på objektlistan utgör bolagets försäljningsuppdrag. Bolaget försäljer objekten från objektlistan på det sätt och till de villkor som bolaget bedömer är lämpligt. Bolaget har ingen skyldighet att i förväg upplysa uppdragsgivaren om hur ett objekt kommer att försäljas. Bolaget utformar annonser och andra liknande underlag för försäljning baserat på uppdragsgivarens beskrivning av objekten samt på de uppgifter som framgår vid en yttre kontroll av objekten såsom produkt- och modellangivelser, varumärke och liknande. Bolaget kan vid försäljning tillämpa s.k. Reservationspriser om bolaget bedömer det som lämpligt.

Bolaget har i uppdraget fri rätt att bedöma hur försäljningen av objekten ska ske såsom genom ompaketering, kombinerad försäljning med objekt från andra uppdragsgivare, utformning av annonser och val av marknadskanaler utan geografisk begränsning.

Uppdragsgivaren ger bolaget rätt att fritt prissätta och sälja objekten utifrån vad bolaget i varje enskilt fall bedömer som lämpligt. Bolaget åtar sig dock att inte sälja objekt innan 24 timmar passerat efter att objektslista sänts till uppdragsgivare. Om uppdragsgivren inte inkommer med åsikter gällande priserna inom 24 timmar kommer bolaget använda de priser som bolaget föreslagit. I de fall där objekt säljs på auktion åtar sig bolaget att sälja objekten till högstbjudande.

Om ett objekt visar sig inte vara säljbart, ska bolaget tillfråga uppdragsgivaren om objektet ska returneras eller överlåtas på det sätt som anges i avsnittet Hantering av osäljbara objekt. Om uppdragsgivaren inte inom två (2) arbetsdagar från förfrågan begär att objektet ska returneras, ska äganderätten till objektet övergå till bolaget enligt samma punkt.

Redovisning och provision Bolaget redovisar varje försäljningsuppdrag till uppdragsgivarens angivna mailadress senast 30 dagar efter att bolaget har mottagit betalning för det sista objektet. Av redovisningen framgår försäljningspris och genom vilka kanaler försäljning av respektive objekt har skett. Om försäljning har skett i kombination med andra objekt än köparens, anges uppdragsgivarens objekts andel av försäljningspriset. Även direkta kostnader för försäljning redovisas, såsom exempelvis försäljningskommission och bolagets fraktkostnad. De direkta försäljningskostnaderna dras av från det totala försäljningspriset, vilket ger nettoförsäljningen.
4

Bolagets provision är 49kr per annons. Annonsen får ligga i bolagets butik i 2 månader, efter 2 månader kan ytterligare 49kr betalas om objeket ska fortsätta att säljas.

I provisionen ingår mervärdesskatt med 25 % samt i förekommande fall fraktkostnaden för uppdragsgivarens transport till bolagets lager.

Nettoförsäljningen efter avdrag för provision samt eventuell fraktkostnad utgör uppdragsgivarens ersättning för försäljningsuppdraget. Ersättningen utbetalas inom 3 arbetsdagar efter att uppdraget har redovisats.

Bolaget betalar inte någon ränteersättning till uppdragsgivaren för mottagna eller innestående medel.

Uppdragsgivarens åtaganden

Uppdragsgivaren försäkrar att informationen som tillhandahålls till bolaget är korrekt och fullständig och att webbplatsen och bolagets tjänster kommer att användas i enlighet med dessa allmänna villkor. Uppdragsgivaren försäkrar att denne har full äganderätt till samtliga objekt som har tillhandahållits till bolaget. Uppdragsgivaren försäkrar att denne har för avsikt att sälja föremål med hjälp av bolagets tjänster och att tillhandahållna objekt inte är behäftade med rättsliga eller andra fel och i övrigt är i sådant skick som en köpare kan normalt sett förvänta sig. Uppdragsgivaren försäkrar även att av denne upplyser bolaget om tillhandahållna objekts kända defekter. Uppdragsgivaren förbinder sig att inte på något sätt påverka auktioner eller annan försäljning av uppdragsgivarens objekt genom att lägga egna bud eller på annat sätt påverka försäljningspriset. Uppdragsgivaren är införstådd med att underlåtelse att i rätt tid meddela bolaget hur osäljbara objekt ska hanteras, kan medföra att uppdragsgivaren förlorar äganderätten till objekten i enlighet med punkten Hantering av osäljbara objekt.

Uppdragsgivaren är medveten om att överträdelse av dessa villkor kan medföra ersättningsskyldighet för den skada det orsakar bolaget. Uppdragsgivaren ska hålla bolaget skadeslöst gentemot tredje man om uppdragsgivaren genom överträdelse av dessa villkor har vållat tredje man skada. Detsamma gäller om uppdragsgivaren i övrigt har agerat i strid med dessa villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Genom att använda sig av bolagets tjänster försäkrar uppdragsgivaren att

privatpersoner denne är minst 18 år gammal, har ett svenskt personnummer och är folkbokförd på en fast adress i Sverige och har rätt att ingå avtal med bindande verkan.

näringsidkare denne är behörig firmatecknare eller har erforderlig fullmakt att ingå detta avtal för företagets räkning samt att företaget har sitt säte i Sverige, är registrerat i bolagsverkets register och har ett giltigt momsregistreringsnummer.

Lagerhållning Bolaget åtar sig att kostnadsfritt förvara de mottagna objekten för uppdragsgivarens räkning till dess att objekten har sålts, returnerats eller skänkts till välgörenhet. Under lagerhållningstiden är objekten försäkrade mot brand, vattenskada, stöld och inbrott.

5

Returer Uppdragsgivare kan genom återkallelse, utövande av ångerrätt eller annat meddelande enligt dessa villkor få försändelser eller enskilda objekt returnerade mot erläggning av fraktkostnad. Sådan fraktkostnad dras i första hand från uppdragsgivarens upplupna men ej utbetalda ersättning. Om tillräcklig sådan ersättning saknas ska uppdragsgivaren i stället betala fraktkostnaden till bolaget via bankgiro, betaltjänsten Swish eller betaltjänsten PayPal. Betalning för fraktkostnaden ska ske i förskott. Om uppdragsgivaren inte betalar fraktkostnaden inom 10 dagar, har bolaget rätt att returnera objektet till uppdragsgivaren och fakturera uppdragsgivaren för frakten samt debitera en hanteringskostnad om 1000 kronor. Returfrakt sker med bolagets samarbetspartner Schenker genom tjänsten ”ombud standard” enligt vid varje tillfälle gällande prislista.

Ångerrätt och återkallelse Uppdragsgivaren har rätt att ångra ett avtal om tjänsten som ingås på webbplatsen eller per telefon enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Uppdragsgivaren ska inom fjorton (14) dagar från beställningsdagen (”ångerfristen”) meddela bolaget att de vill använda sin ångerrätt och, om sådana har beställts, på egen bekostnad återsända kartonger till bolaget. Om objekt redan har sänts till bolaget, har uppdragsgivaren även rätt att få dem returnerade på sin egen bekostnad. Uppdragsgivaren medger att tjänsten påbörjas innan ångerfristen löper ut och att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Efter ångerfristens utgång har uppdragsgivaren rätt att återkalla enskilda objekt eller försäljningsuppdrag genom meddelande till bolaget, så länge det inte strider mot av bolaget påtagna förpliktelser gentemot förmedlare, köpare eller annan för genomförande av ursprungligt försäljningsuppdrag. Om ett försäljningsuppdrag återkallas har uppdragsgivaren rätt att återfå aktuella objekt. Uppdragsgivaren ska i sådana fall stå för bolagets fraktkostnad för returen.

Reklamation Reklamation ska meddelas bolaget så snart som möjligt efter det att uppdragsgivaren fått kännedom eller borde fått kännedom om de omständigheter som reklamationen grundar sig på, dock senast inom två (2) månader.

Avtalstid och uppsägning Varje försändelse utgör ett separat avtal som löper från och med dagen det ingås till och med dess att bolaget har fullgjort tjänsten. Uppdragsgivaren kan säga upp avtalet med bolaget till omedelbart upphörande. Vid mottagande av sådan uppsägelse, återsänder bolaget oförsålda objekt enligt punkten Ångerrätt och återkallelse samt utbetalar eventuella innestående medel för försålda objekt enligt punkten Redovisning och provision.

Ansvarsbegränsning Bolaget ansvarar inte för skada som uppkommer genom uppdragsgivarens överträdelse av dessa villkor. Bolaget ansvarar inte heller för skada till följd av bristfällig eller felaktig beskrivning av objekt. Bolaget utför endast en översiktlig värdering av mottagna objekt och ansvarar inte för att antikviteter, smycken och föremål av större värde värderas korrekt om inte uppdragsgivaren upplyser bolaget om objektens värde. Bolaget ansvarar inte för enklare hanteringsskador eller naturlig sprickbildning i trä. Bolagets sammanlagda ansvar för skada är begränsat till 1 000 kronor per försändelse. Bolaget garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till webbplatsen. Bolaget ställer inga garantier gällande webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Bolaget ansvarar inte för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll. Bolaget ansvarar inte heller för skada som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet utom bolagets kontrollansvar.

6

Personuppgifter När uppdragsgivaren använder bolagets tjänster och genomför beställning samtycker uppdragsgivaren till att namn och adress registreras i bolagets kundregister. Alla personuppgifter som uppdragsgivaren lämnar till bolaget vid beställning kommer hanteras av Simplet Norden AB. Informationen används i syfte att fullfölja bolagets åtaganden gentemot uppdragsgivaren. Bolaget är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av uppdragsgivarens personuppgifter som sker.

Denna information använder bolaget för att genomföra sina åtaganden till uppdragsgivaren, Bolaget kan även använda informationen för att kontakta uppdragsgivaren gällande framtida kampanjer och erbjudanden.

Bolaget kommer att behandla uppgifter om uppdragsgivares

namn telefonnummer e-postadress postadress ip-nummer

Tvist Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt och eventuella tvister skall avgöras av Stockholms tingsrätt om inget annat följer av lag.

Allmänna villkor för Simplet Norden AB